ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities 

 1. Samira Salman, gevestigd aan Grote Markt 109 (1315JC) Almere, KvK-nummer 57929033, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Samira. 
 2. De wederpartij van Samira wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant. 
 3. Partijen zijn gezamenlijk Samira en de klant. 
 4. Workshops houden in de diensten c.q. dienstverlening in de vorm van strategiesessies, workshops en trainingen op individuele basis of in groepsverband. 
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 
 6. Last minute aanvragen zijn workshops binnen termijn van 14 dagen.
 7. Kick-off workshop houdt in een intakegesprek waarin de wensen, doelen en aanpak wordt afgestemd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten door Samira.
 2. Samira wijst expliciet de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant af.
 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat expliciet én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 5. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Samira bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 6. Samira is gerechtigd om op elke moment deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes van Samira bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving en beeld van de aangeboden diensten dat het voor haar klant duidelijk is wat de rechten, plichten en verwachtingen zijn.
 2. Uitgereikte offertes van Samira hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is afgesproken. 
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Partijen moeten dit expliciet én schriftelijk overeenkomen.
 4. Het aanvaarden van de offerte van Samira kan alleen met een akkoordbevestiging per e-mail.
 5. Bij aanvaarding van de offerte verklaart de klant dat diegene kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 6. Samira kan niet worden gehouden aan het aanbod als de klant redelijke wijze heeft kunnen begrijpen dat de offerte/het aanbod (gedeeltelijk) kennelijke vergissingen of kennelijke fouten bevat.

Artikel 4 – Tarieven, betalingsvoorwaarden, gevolgen niet tijdig betalen

 1. Alle tarieven die Samira hanteert zijn in euro’s en worden exclusief btw aangeboden.
 2. Betaling van de factuur dient voor aanvang van de werkzaamheden dan wel binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de factuurhoogte hebben geen invloed op de betalingsverplichting.
 3. Indien er sprake is van een last minute aanvraag dient de betaling van de factuur vóór aanvang van de workshop dan wel binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien de klant een last minute aanvraag verzoekt, kan diegene gebruikmaken van een op dat moment geldende kortingsactie. 
 5. Samira kan op elk moment de tarieven van haar diensten wijzigen, maar zal de klant hiervan vooraf op de hoogte stellen.
 6. Betaalt de klant een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de klant van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Samira gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de klant aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 7. Nadat de overeengekomen termijn is verstreken, ontvang de klant een schriftelijke en/of mondelinge herinnering om diens betalingsverplichting binnen 14 dagen te voldoen. Na die 14 dagen kan de klant een tweede/laatste herinnering verwachten, en deze moet binnen 7 dagen worden voldaan.
 8. Blijft de klant in gebreke, dan zal Samira tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de klant. Wanneer de klant in verzuim is, is diegene naast de hoofdsom ook wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Samira. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum gebaseerd op Samira’s uurtarief. 
 9. Ontvangen betalingen worden eerst verrekend met de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens met de oudste openstaande facturen.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Samira op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5 – Duur, informatievertrekking en uitvoering van de overeenkomst 

 1. In eerste instantie koopt de klant één losse sessie oftewel de kick-off workshop. Afhankelijk van wat er tijdens de kick-off workshop wordt overeengekomen, zullen partijen een overeenkomst aangaan met een minimale duur van 2 maanden.
 2. Pakketten die Samira aanbiedt bestaan uit 3 sessies met een geldigheidsduur van 6 maanden en 6 sessies met een geldigheidsduur van 1 jaar. Waarbij 2 maanden tussen elke sessie zit om eventuele opdrachten uit te werken.
 3. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar voor Samira.
 4. De uitvoering geschiedt in onderling overleg, met ten minste één beslissingsbevoegde (indien er sprake is van een workshop in groepsverband), en na betaling van het afgesproken maandtarief.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Samira tijdig kan beginnen aan de workshop.
 6. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Samira verlangde gegevens beschikbaar, dan loopt de uitvoering van de workshop hierdoor vertraging op, zonder enige invloed op de betalingsverplichting.
 7. Samira voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 8. Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, die voor Samira enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting. 

Artikel 6 – Wijziging, annulering en beëindiging van de overeenkomst

 1. Wijzigingen van data is alleen toegestaan als het noodzakelijk blijkt en na onderling overleg. Dit dient één maand van tevoren per e-mail te worden verzocht
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed en is Samira gerechtigd meerwerk in rekening te brengen. Het wijzigen van de overeengekomen maandtarief is niet toegestaan.
 3. Wanneer de klant de opdracht wenst te beëindigen, is de klant verplicht het verschuldigde tarief van de overeengekomen duur en de gemaakte onkosten van Samira te betalen.

Artikel 7 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat als zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Samira de werkzaamheden voor de klant niet kan uitvoeren, de werkzaamheden worden opgeschort totdat Samira er weer aan kan voldoen. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie kan worden verstaan: omstandigheden die niet de schuld zijn van partijen en waarvoor degene niet verantwoordelijk kan worden gehouden volgens de wet, juridische overeenkomsten of algemene opvattingen. Overmacht omvat ook alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, die niet beïnvloedbaar zijn, maar wel voorkomen dat partijen zich aan hun verplichtingen kunnen voldoen, zoals onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computerstoringen; ongevallen of overheidsmaatregelen.
 3. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een passende oplossing. Indien deze situatie ten minste 30 kalenderdagen voortduurt zonder passende oplossing, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 4. Samira is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid schade

 1. Samira is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Samira de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt. 
 2. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. In het geval dat er geen uitkering vanuit de gesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering(en) zal plaatsvinden is  Samira een schadevergoeding verschuldigd aan klant beperkt tot het bedrag van het overeengekomen maandtarief.  

Artikel 9 – Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden ontslagen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Samira is gevestigd of kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 december 2023.