Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Samira Salman gevestigd te Amsterdam, met KvKnummer: 57929033

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Samira Salman, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

2. Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij Samira Salman anders aangeeft.

3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Samira Salman, onder uitdrukkelijke uitsluiting van toepasselijkheid van artikel 7:404 BW.

Aansprakelijkheid

4. Opvolging van advies van Samira Salman is volledig voor eigen verantwoordelijk. Samira Salman kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld.

Annulering en betaling

5. Samira Salman hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling van meetings of workshops dienen vooraf te worden voldaan.

6. Opdrachtgever dient door Samira Salman verzonden declaraties volledig te voldoen binnen 15 dagen na dagtekening daarvan.

Geheimhouding

7. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden verschoond. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beƫindiging van de opdracht.

Toepasselijk recht 

8. Samira Salman is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de cliƫnt niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

9. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Samira Salman is Nederlands recht van toepassing.